BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIII / 424/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 21 maja 2013 r.
w sprawie: zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Szeroki Bór Piski oraz w północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe.
Na podstawie art.12 ust.1 i art.27 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647, 951 i 1445, z 2013 r. poz.21 i 405) i art.18 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:


§ 1. 1. W Uchwale Nr XXI/183/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz zmienionej Uchwałą Nr XXX/361/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części dotyczącej terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ul. Gdańskiej, Uchwałą Nr L /626/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 września 2006 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Zdory nad jeziorem Seksty, Uchwałą Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części miasta Pisz dotyczącej nowej przeprawy mostowej, Uchwałą Nr XV/ 125/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w obrębach wsi Karwik, Wiartel i Snopki oraz w obrębie miasta Pisz II, Uchwałą Nr XLVII/604/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki, Uchwałą Nr L/631/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Kwik, Uchwałą Nr L/632/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla terenu farmy wiatrowej, Uchwałą Nr XVIII/248/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Snopki, Uchwałą Nr XXV/324/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części objętej projektem doliny rzeki Pisy, Uchwałą Nr XXVII/359/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jaśkowo wprowadza się następujące zmiany które są ujęte w tekście jednolitym Studium stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały:

1) w tekście Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz „Część II – Kierunki zagospodarowania przestrzennego”:
a) w Rozdziale II.G SYSTEM OCHRONY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO w granicach objętych zmianą Studium, po wyrazach:

„ ● Obszar Natura 2000 Puszcza Piska (kod obszaru PLB280008);”

dodaje się wyrazy:
„ ● Obszar Natura 2000 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Piska”(kod obszaru PLH280048).”
b) po Rozdziale II.H dodaje się Rozdział II.I GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH w brzmieniu:
„II.I GRANICE TERENÓW ZAMKNIĘTYCH I ICH STREF OCHRONNYCH
Na podstawie decyzji Nr Z-2/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2012 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej, uznano za teren zamknięty teren położony w obrębie Snopki, w gminie Pisz – obiekt magazynowy Szeroki Bór. Granica terenu zamkniętego oraz granice stref ochronnych I i II zostały wskazane na rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz pt. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz”.
W granicach strefy ochronnej I wprowadza się zakaz zabudowy rozproszonej i zwartej, budowy autostrad i dróg o dużym natężeniu ruchu oraz budowy obiektów użyteczności publicznej, w których gromadzi się duża liczba ludzi, takich jak miejsca kultu, szpitale, placówki oświatowo-wychowawcze, place i hale targowe, obiekty rekreacyjno-sportowe itp.
W granicach strefy ochronnej II wprowadza się zakaz budowy obiektów użyteczności publicznej, w których gromadzi się duża liczba ludzi, takich jak miejsca kultu, szpitale, placówki oświatowo-wychowawcze, place i hale targowe, obiekty rekreacyjno-sportowe itp.”
c) w Rozdziale IV.A.2 GMINA PISZ wyrazy:
„Droga krajowa nr 610 Ruciane-Nida-Szczuczyn
• Szerokość pasa drogowego: 20 - 25 m
• Usytuowanie obiektów budowlanych na terenach skupionej zabudowy; minimum l0 m od
zewnętrznej krawędzi jezdni
• Usytuowanie obiektów budowlanych poza terenami skupionej zabudowy, minimum 20 m
od zewnętrznej krawędzi jezdni
• Należy dokonać korekty przebiegu drogi poprzez realizację obwodnicy dla miasta Pisz
(patrz wyżej)”
zastępuje się wyrazami:
„Droga krajowa nr 58 Olsztynek – Szczytno - Ruciane - Nida - Szczuczyn
• Docelowe parametry techniczne odpowiadające klasie GP (główna ruchu przyspieszonego),
• Szerokość pasa drogowego minimum 50 m, tj. 25 m licząc od osi istniejącej drogi,
• Dla obiektów budowlanych należy zachować minimalną odległość od zewnętrznej krawędzi jezdni dróg krajowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
• Należy dokonać korekty przebiegu drogi poprzez realizację obwodnicy dla miasta Pisz
(patrz wyżej).”
d) w Rozdziale IV.C ZAOPATRZENIE W WODĘ po ust. 10 dodaje się ust. 11 w brzmieniu:
„11. Adaptuje się ujęcie wody o zatwierdzonej wydajności 9,4 m3/h i wodociąg grupowy zaopatrujący w wodę wieś Szeroki Bór Piski.”
e) w Rozdziale IV.D GOSPODARKA ŚCIEKOWA ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Adaptuje się urządzenia kanalizacji sanitarnej odprowadzające ścieki ze wsi Szeroki Bór Piski do oczyszczalni ścieków w Jagodnem.”
f) w Rozdziale VII.C.1 STREFA PISKA (A) po tabeli z ustaleniami dla wsi Wąglik, dodaje się wyrazy:
„Szeroki Bór Piski
Funkcja planowana Stan istniejący Przyszłe zagospodarowanie Kierunek zmian
1.MW Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna. Dopuszczalne uzupełnienia zabudowy i realizacja nowych budynków mieszkalnych. W obrębie zabudowy mieszkaniowej mogą funkcjonować wyłącznie usługi nieuciążliwe, służące zaspokajaniu podstawowych, codziennych potrzeb mieszkańców, niepogarszające warunków zamieszkania. A/R
2.ZD/UTL Teren ogródków działkowych. Tereny zagospodarowane i zabudowane obiektami o funkcji rekreacyjnej. Likwidacja obiektów postawionych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dopuszcza się zmianę funkcji terenu ogródków działkowych na zabudowę rekreacyjną i letniskową. Zmiana funkcji terenu wymaga sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W
3.U Parterowy obiekt usługowy (sklep oraz nieczynny bar). Usługi nieuciążliwe służące zaspokajaniu podstawowych, codziennych potrzeb mieszkańców, niepogarszające warunków zamieszkania (sklep, gastronomia, świetlica wiejska itp.) wraz z terenem rekreacyjnym, w tym placem zabaw dla dzieci. B

4.US Teren niezagospodarowany. Teren rekreacyjno – sportowy. Osiedlowe boisko sportowe. Zakaz budowy obiektów, w których gromadzi się duża liczba ludzi. I
5.WZ Teren ujęcia wody. Bez zmian. A


g) w Rozdziale VII.C.2 STREFA PÓŁNOCNA (B) – w tabeli z ustaleniami dla wsi Szczechy Małe po wyrazach:


12.ZCz Nieczynny cmentarz ewangelicki z I pół. XX w. Porządkowanie terenu R

dodaje się wyrazy:


13.UT Użytki rolne i siedlisko o charakterze turystycznym w budowie. Zabudowa z zakresu usług turystyki o ekstensywnym charakterze z dużym udziałem zieleni towarzyszącej. Lokalizacja obiektów budowlanych poza strefą stu metrów od brzegu jeziora. B/I
14.UTL Tereny użytkowane w większości do celów rekreacyjnych, częściowo z nietrwałą zabudową. Uporządkowanie terenu, w tym likwidacja obiektów postawionych niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dopuszczenie nowego zainwestowania ze wskazaniem pod ekstensywną zabudowę letniskową poza strefą stu metrów od brzegu jeziora. L/I
15.UTL,MN W części zachodniej – użytki rolne. W części wschodniej terenu -użytkowanie do celów rekreacyjnych z zabudową. Zabudowa letniskowa z dużym udziałem terenów zieleni towarzyszącej (urządzonej lub naturalnej). Dopuszcza się zabudowę mieszkaniową jednorodzinną dla maksymalnie 35% terenów przeznaczonych pod zabudowę (nie wliczając terenów zieleni i komunikacji).
Tereny istniejących zadrzewień śródpolnych do zachowania. B/I
2) Na rysunku Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Pisz pt. „Kierunki zagospodarowania przestrzennego gminy Pisz” w skali 1:25 000, stanowiącym załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/183/2000 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 2 czerwca 2000 r. w sprawie zatwierdzenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, zmienionej Uchwałą Nr XXX/361/04 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie przyjęcia zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz, w części dotyczącej terenu ujęcia miejskiego i stacji uzdatniania wody w Piszu przy ul. Gdańskiej, Uchwałą Nr L/626/06 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 15 września 2006 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Zdory nad jeziorem Seksty, Uchwałą Nr V/30/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 stycznia 2007 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części miasta Pisz dotyczącej nowej przeprawy mostowej, Uchwałą Nr XV/ 125/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 21 września 2007 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w obrębach wsi Karwik, Wiartel i Snopki oraz w obrębie miasta Pisz II, Uchwałą Nr XLVII/604/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 13 sierpnia 2010 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Łupki, Uchwałą Nr L/631/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Kwik, Uchwałą Nr L/632/10 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 29 października 2010 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz dla terenu farmy wiatrowej, Uchwałą Nr XVIII/248/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Snopki, Uchwałą Nr XXV/324/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 26 października 2012 r. w sprawie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części objętej projektem doliny rzeki Pisy, Uchwałą Nr XXVII/359/13 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Jaśkowo:
a) zostają określone granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych,
b) zostaje oznaczony Obszar Natura 2000 Specjalny Obszar Ochrony Siedlisk „Ostoja Piska”(kod obszaru PLH280048) w obrębie terenu objętego zmianą Studium,
c) zostają określone granice obszaru zwartej zabudowy wsi Szeroki Bór Piski oraz zakres przestrzenny terenów oznaczonych symbolami: 1.MW, 2.ZD/UTL, 3.U, 4.US, 5.WZ w obrębie wsi Szeroki Bór Piski,
d) zostaje określony zakres przestrzenny terenów pod nowe zainwestowanie oznaczonych symbolami: 13.UT, 14.UTL i 15.UTL,MN w obrębie wsi Szczechy Małe

zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Rozstrzygnięcie dotyczące sposobu rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Pisz w części wsi Szeroki Bór Piski oraz w północno – wschodniej części wsi Szczechy Małe, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 10 cze 2013 15:15
Opublikował(a): Agnieszka Kowalczuk
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2399 razy