BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIV/430/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 21 czerwca 2013 roku
w sprawie: udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Po zapoznaniu się z :
1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2012 rok,
2. Sprawozdaniem finansowym,
3. Opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie,
4. Informacją o stanie mienia Gminy Pisz,
5. Stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

udziela się Burmistrzowi Pisza absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Pisz za 2012 rok.

§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 25 cze 2013 09:01
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1383 razy