BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXV/447/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie: wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie Gminy Pisz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645) oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529, z 2013 r. poz. 829) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres do 10 lat części działki oznaczonej nr 532 o pow. 1180 m2, położonej w Piszu przy ul. Parkowej, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
2. W Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu dla nieruchomości, o której mowa w ust. 1 prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00013028/0.
§ 2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości, o której mowa w § 1 ust. 1.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 7 sie 2013 16:20
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1329 razy