BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXV/453/13 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 1 sierpnia 2013 r.
w sprawie: nieodpłatnego przyłączenia pomieszczeń piwnicznych przynależnych i trwale związanych z lokalami mieszkalnymi oraz sprostowania udziałów w nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, będącej przedmiotem współwłasności Gminy Pisz i osób fizycznych.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645 ) Rada Miejska uchwala, co następuje: § 1. Wyraża się zgodę na nieodpłatne przyłączenie pomieszczeń piwnicznych przynależnych i trwale związanych z lokalami mieszkalnymi w budynku wielomieszkaniowym położonym na działce oznaczonej nr 358 o powierzchni 465 m2, położonej w Piszu przy ul. Gizewiusza 7, w związku ze zmianą udziałów w nieruchomości wspólnej, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00009488/1.
§ 2. Wyraża się zgodę na sprostowanie udziałów w nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 358 o powierzchni 465 m2, położonej w Piszu przy ul. Gizewiusza 7, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00009488/1.
§ 3. Wyraża się zgodę na ustalenie jednego terminu trwania prawa użytkowania wieczystego w odniesieniu do wszystkich udziałów we współużytkowaniu wieczystym nieruchomości gruntowej oznaczonej nr działki 358 położonej w Piszu przy ul. Gizewiusza 7, do dnia 25 czerwca 2103 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza .
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 8 sie 2013 15:21
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1448 razy