BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

U C H W A Ł A Nr III/15/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 11 grudnia 2002 roku
w sprawie: w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień w tym podatku.

Na podstawie art.18, ust.2, pkt. 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zm.), art. 5 oraz art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. : Dz. U. z 2002 r. Nr 9 poz. 84 ze zm.),
Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje :

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od nieruchomości:

1. Od budynków mieszkalnych lub ich części od 1m2 powierzchni użytkowej - 0,48zł

2. Od budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej
oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej
od 1m2 poierzchni użytkowej - 14,00 zł

3. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m2 powierzchni użytkowej - 8,06 zł

4. Od budynków lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w
zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych od 1m2 powierzchni użytkowej - 3,46 zł


5. Od pozostałych budynków lub ich części od 1 m2 powierzchni użytkowej - 5,78 zł
w tym:
a) od budynków gospodarczych lub ich części nie
związanych z prowadzeniem gospodarstwa
rolnego w rozumieniu przepisów ustawy o podatku
rolnym od 1m 2 powierzchni
użytkowej - 3,50 zł
b) od budynków garażowych od 1m2 powierzchni
użytkowej - 3,70 zł

6. Od budowli lub ich części związanych z
prowadzeniem działalności gospodarczej
innej niż działalność rolnicza lub
leśna - 2 % ich wartości

7. Od gruntów związanych z prowadzeniem
działalności gospodarczej, bez względu
na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i
budynków od 1m2 powierzchni - 0,47 zł

8. Od gruntów:
a) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne
retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha
powierzchni - 3,38 zł
b) pozostałych od 1m2 powierzchni - 0,10 zł
c) rekreacyjno-wypoczynkowych od 1 m2
powierzchni - 0,30 zł


§ 2.

Zwalnia się z podatku od nieruchomości :
1. powierzchnię budynków mieszkalnych zajętą na pomieszczenia piwniczne i strychy, z wyjątkiem
przeznaczonych na cele mieszkalne i działalność inną niż rolnicza lub leśna,
2. budynki gospodarcze od części powierzchni użytkowej powyżej 18 m2 w przypadku nie
użytkowania tej powierzchni,
3. nieruchomości stanowiące własność gminy nie przekazane : w zarząd, w użytkowanie, w dzierżawę
oraz nieodpłatne posiadanie zależne.


§ 3.

1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości na okres 2 lat nieruchomości będące własnością lub
w wieczystym użytkowaniu przedsiębiorców zatrudniających co najmniej 3 osoby, którzy nowo
rozpoczętą działalność gospodarczą uruchomiły po 31 grudnia 2002 r.
2. Za nowo rozpoczętą działalność gospodarczą, o której mowa w ust. 1, uważa się rozpoczęcie
działalności po raz pierwszy przez przedsiębiorcę. Nowo rozpoczęta działalność gospodarcza
nie obejmuje przekształceń własnościowych lub formalno-prawnych dotychczasowego podmiotu.
3. Ze zwolnienia może skorzystać przedsiębiorca, dla którego kwota planowanej pomocy, łącznie
z pomocą uzyskaną przez niego w ciągu trzech kolejnych lat w różnych formach i z różnych
źródeł nie przekracza kwoty 100 tysięcy EURO.
4. Zwolnienie, o którym mowa wyżej nie dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność
w transporcie.
5. Przedsiębiorca na każde wezwanie Gminy, zobowiązany jest udzielić stosownych informacji
związanych z korzystaniem z ulgi, o której mowa w niniejszym paragrafie.


§ 4.

Zwolnień, o których mowa w § 2 , pkt 1 i 2 oraz w § 3 niniejszej uchwały udziela się na wniosek podatnika. Zwolnienie liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek.

§ 5.

Wpłat podatku można dokonywać w kasie Urzędu Gminy i Miasta w Piszu lub za pośrednictwem placówek pocztowych i banków, jak również u sołtysa właściwego ze względu na miejsce położenia nieruchomości.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Piszu.

§ 7.

Tracą moc : Uchwała Nr XXXIV/341/2001 oraz Uchwała Nr XXXIV/342/2001 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 11 grudnia 2001 r.

§ 8.

Uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko -Mazurskiego
PRZEWODNICZĄCY

Rady Miejskiej w Piszu
Józef Skrodzki

od dnia 1 stycznia 2003 r.
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lip 2003 12:18
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1557 razy