BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXV/446/13 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 01 sierpnia 2013 r.
w sprawie: wyrażenia opinii dotyczącej uznania lasów za ochronne.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645 ), w związku z art. 16 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2011 r. Nr 12, poz. 59, Nr 34, poz. 170, Nr 106, poz. 622, Nr 224, poz. 1337; z 2013 r. poz. 628) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Wyraża się negatywną opinię o uznaniu lasów za ochronne, na gruntach Lasów Państwowych Nadleśnictwa Pisz.

§ 2.

Obszary lasów wnioskowanych do uznania za ochronne określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uzasadnienie negatywnej opinii o uznaniu lasów za ochronne stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 5.

Uchwała wchodzi z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 27 sie 2013 10:28
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1186 razy