BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXIV/433/13 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia: 21 czerwca 2013 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2, pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej działki nr 424/15 o pow. 85 m2 położonej w Piszu przy ul. Wyzwolenia, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00012877/9 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr działek 424/13, 430/1, 434 położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 2.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr V/25/11 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 4 wrz 2013 15:43
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1226 razy