BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXIV/434/13 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 21 czerwca 2013 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonych j.n:
- lokalu mieszkalnego nr 3 o powierzchni użytkowej 87,50 m2 położonego w budynku nr 1 zlokalizowanego na działce nr 127/36 we wsi Kociołek Szlachecki obręb Szczechy Wielkie wraz z udziałem wynoszącym 25/100 w działce nr 127/36 o powierzchni 1250 m2 oraz częściach wspólnych budynku,
- udziału wynoszącego 20/100 części we własności działki gruntu położonej we wsi Kociołek Szlachecki, obręb Szczechy Wielkie oznaczonej nr geodezyjnym 127/37 o powierzchni 279 m2, zabudowanej budynkiem gospodarczym,
- udziału wynoszącego 20/100 części we własności działki gruntu położonej we wsi Kociołek Szlachecki, obręb Szczechy Wielkie oznaczonej nr geodezyjnym 127/100 o powierzchni 600 m2, stanowiący teren niezabudowany przeznaczony do wspólnego użytkowania.

2. W Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu dla nieruchomości wymienionych w ust. 1 odpowiednio prowadzone są księgi wieczyste KW Nr OL1P/00019066/0, KW Nr OL1P/00019068/6, KW Nr OL1P/00024600/4.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady

Lilla BednarekData dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 wrz 2013 15:30
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1349 razy