BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXIV/439/13 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 21 czerwca 2013 r.
w sprawie: nabycia prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Pisz prawa własności nieruchomości położonej w obrębie Snopki gmina Pisz, oznaczonej nr działki 109/3 o powierzchni 23 m2, stanowiącej własność osób fizycznych.
2. Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00003291/1.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 wrz 2013 15:24
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1234 razy