BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXIV/437 /13 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 21 czerwca 2013 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości oznaczonych j.n:
- działki nr 18/13 o powierzchni 0,2709 ha położonej w obrębie Jagodne, gmina Pisz,
- działki nr 18/14 o powierzchni 0,2454 ha położonej w obrębie Jagodne, gmina Pisz.

2. W Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu dla nieruchomości wymienionych w ust. 1 prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00014179/0.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady

Lilla BednarekData dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 5 wrz 2013 15:32
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1264 razy