BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXIII/415/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 21 maja 2013 r.
w sprawie: zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759, z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146; Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz.113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858; z 2007 r. Nr 147 poz. 1033; z 2009 r. Nr 18 poz. 97; z 2010 r. Nr 47 poz. 278, Nr 238 poz. 1578; z 2012 r. poz. 951 i 1513), w związku z wnioskiem Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Piszu, Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie miasta i gminy Pisz stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Taryfy określone w § 1 obowiązują w okresie od dnia 01.07.2013 r. do dnia 30.06.2014 r.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Lilla BednarekPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 10 wrz 2013 10:30
Opublikował(a): Adam Rutkowski
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1281 razy