BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXVI/462/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 września 2013 roku
w sprawie: wydzierżawienia części działki stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645) oraz na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529, z 2013 r. poz. 829), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie dotychczasowemu dzierżawcy na okres do 3 lat części działki oznaczonej nr 459 o pow. 20 m2, położonej w Piszu przy ul. Gałczyńskiego z przeznaczeniem pod ustawienie windy dla osoby niepełnosprawnej, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

2. W Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu dla nieruchomości, o której mowa w ust. 1 prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 12764.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 paź 2013 15:09
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1269 razy