BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXVI/463/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 września 2013 roku
w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645) oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529, z 2013 r. poz. 829), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części działki oznaczonej numerem 1787 o powierzchni około 400 m2, położonej w Piszu przy ul. Kowieńskiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta Nr KW OL1P/00013023/5, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerem działki 1747, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 8 paź 2013 15:06
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1248 razy