BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXVII/477/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 25 października 2013 roku
w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645) oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529, z 2013 r. poz. 829 i 1238), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części działki oznaczonej numerem 1181/2 o powierzchni około 154 m2, położonej w obrębie Pisz 1, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00013027/3, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej numerem działki 1355/1, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 31 paź 2013 12:43
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1352 razy