BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XXXVII/479/13 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 25 października 2013 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej na terenie gminy Pisz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Pisz prawa własności części nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 11/1, o powierzchni około 20 m2, położonej w obrębie Szczechy Małe, stanowiącej własność osoby fizycznej, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00009966/6, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Pliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 31 paź 2013 12:42
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1340 razy