BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXVII/476/13 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 25 października 2013 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 i 645) oraz art.13 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529, z 2013 r. poz. 829, 1238), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 20 lat w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej położonej w Piszu przy ul. Gdańskiej oznaczonej nr działki 323/2 o pow. 8430 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu, prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 35402.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 4 lis 2013 13:16
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1412 razy