BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVIII/490/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 listopada 2013 r.
w sprawie: warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 6n ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 3199) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się warunki i tryb składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

1)      Format elektroniczny deklaracji oraz układ informacji i powiązań między nimi określony jest w formacie danych XML.

2)      Przesłanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej związane jest z zarejestrowaniem się na ePUAP (elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej – www.epuap.gov.pl), następnie zalogowaniem się oraz wypełnieniem na platformie formularza elektronicznego deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3)      Deklaracja przesyłana w formie elektronicznej musi być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. z 2013 r. poz. 262) lub podpisem potwierdzonym profilem zaufanym elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej zgodnie z art. 20 a i 20 b ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2013 r. poz. 235).

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

 

Przewodnicząca Rady

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 3 gru 2013 14:50
Opublikował(a): Monika Tykocka
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1277 razy