BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVIII/489/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 listopada 2013 r.
w sprawie: wyrażenia zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318), oraz art.13 ust.1 i art. 37 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529, z 2013 r. poz. 829) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na bezprzetargową sprzedaż, na rzecz Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S. A. z siedzibą w Olsztynie, niżej wymienionych nieruchomości położonych w obrębie ewidencyjnym Pisz 1, znajdujących się na terenie Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, Podstrefa Pisz:

1) działki nr 1431/15 o pow. 4,3089 ha,
2) działki nr 1431/16 o pow. 0,2941 ha,
3) działki nr 1431/17 o pow. 1,5352 ha,
4) działki nr 1458 o pow. 7,8780 ha.

Dla powyższych nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu, prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00022783/6.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 3 gru 2013 17:19
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1458 razy