BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXVII/474/13 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 25 października 2013 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustanowienia pomników przyrody.
Na podstawie art. 44 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2013 r. poz. 627, 628 i 842), w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645 ) Rada Miejska w Piszu uchwala co następuje:
§ 1.
W załączniku do uchwały Nr XXXVII/435/05 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 czerwca 2005 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody (Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 103, poz. 1395) w tabeli uchyla się poz. 2.

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego.
Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 20 gru 2013 12:51
Opublikował(a): Stanisław Plona
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1139 razy