BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XXXIX/500/13 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 20 grudnia 2013 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , 645 i 1318) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529, z 2013 r. poz. 829 i 1238 ), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze przetargu działki nr 21/4 o powierzchni 1,03 ha położonej w obrębie Łysonie, gmina Pisz, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr 13683.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady

Lilla BednarekData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 27 gru 2013 16:03
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1044 razy