BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIII/425/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 21 maja 2013 r.
w sprawie: skargi Pana Tadeusza Pardej, Pani Bożeny Wiśniewskiej, Pani Beaty Buchowieckiej i Pana Mirosława Pardej wniesionej do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie na Uchwałę Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania śródmieścia miasta Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) w związku z art. 54 § 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. z 2012 r. poz. 270, 1101 i 1529) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§1. 1. Wnosi się o oddalenie, ewentualnie alternatywnie odrzucenie skargi Pana Tadeusza Pardej, Pani Bożeny Wiśniewskiej, Pani Beaty Buchowieckiej i Pana Mirosława Pardej, z dnia 25 kwietnia 2013 r. na uchwałę Nr XXVI/344/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania śródmieścia miasta Pisz (Dz. Urz. Województwa Warmińsko – Mazurskiego z 2013 r. poz. 449 i 450)

2. Postanawia się przekazać odpowiedź na skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie.
3. Upoważnia się adwokata – Pana Zbigniewa Waszkiewicza do reprezentowania Rady Miejskiej w Piszu przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym w Olsztynie, w tym do sporządzenia i wniesienia odpowiedzi na skargę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 gru 2013 15:18
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1410 razy