BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXIII/427/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 21 maja 2013 roku
w sprawie: skargi na bezczynność Burmistrza Pisza.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457,z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974 i Nr 173, poz. 1218,z 2008 r. Nr 180, poz.1111 i Nr 223, poz.1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241, z 2010 r. Nr 28, poz.142 i 146 , Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675, z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz.153) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
1. Uznać za bezzasadną skargę na bezczynność Burmistrza Pisza.

2. Uzasadnienie zajętego przez Radę Miejską stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek


Załącznik
do uchwały Nr XXXIII/427/13
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 21 maja 2013 roku

UZASADNIENIE
W dniu 25 marca 2013 roku wpłynęła do Rady Miejskiej w Piszu skarga Pani A. P. na bezczynność Burmistrza Pisza.
Skarga została przekazana do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Piszu przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.
W oparciu o dostarczone w tej sprawie materiały Rada Miejska w Piszu po przeprowadzeniu postępowania ustaliła co następuje :
W dniu 15 marca 2013 roku wpłynęło pismo Pani A.P., w którym powołując się na ustawę z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z póżn. zm.) Pani A.P. zadała 11 pytań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi.
Pismem Burmistrza Pisza Nr GK.7021.14.2013 z dnia 27 marca 2013 roku Pani A.P. otrzymała odpowiedź na jedno z pytań, gdyż tylko ono zostało uznane zgodnie z art.1 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej ( Dz. U. Nr 112 poz.1198 z póżn. zm.).
Należy stwierdzić, że pytania zawarte w punkcie 1 oraz w punktach 3-11, nie zostały uznane za pytania dotyczące udzielenia informacji publicznej, w związku z czym nie udzielono na nie odpowiedzi.
W związku z powyższym Rada Miejska w Piszu postanowiła uznać skargę Pani A.P. za bezzasadną.

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 30 gru 2013 15:15
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1362 razy