BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXV/457/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 01 sierpnia 2013 r.
w sprawie: skargi dotyczącej działalności Burmistrza Pisza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz. 594 i 645) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uznać za bezzasadną skargę dotyczącą działalności Burmistrza Pisza.

2. Uzasadnienie zajętego przez Radę Miejską stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

 

Załącznik

do uchwały Nr XXXV/457/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia 01 sierpnia 2013 roku

 

UZASADNIENIE

W dniu 15 maja 2013 roku wpłynęła do Rady Miejskiej w Piszu skarga Pana K.J.T. na działalność Burmistrza Pisza. Rada Miejska w Piszu po przeprowadzeniu postępowania ustaliła co następuje : W dniu 31.12.2012 r. przez Pana K.J.T. zam. Elżbiecin, została złożona skarga na działalność Burmistrza Pisza w przedmiocie wydania zaświadczenia z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, która do Rady Miejskiej w Piszu wpłynęła jako do organu właściwego do rozpoznania skargi na działalność organu wykonawczego, przesłanej przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie (pismo z dnia 14.05.2013 r., znak: SKO 73.15.2013). W dniu 24.09.2012 r. do Urzędu Miejskiego w Piszu wpłynął wniosek Pana K.J.T., zam. Elżbiecin, o wydanie zaświadczenia o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego tj. kondygnacji parteru budynku mieszkalno – biurowego na funkcję mieszkalną, zlokalizowanego na działce nr 1133/12 położonej w obrębie Pisz 1, przy ul. Słubickiej, z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. We wniosku Pan K.J.T. wskazał, że konieczność uzyskania zaświadczenia wynika z przepisu art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.), zgodnie z którym do zgłoszenia właściwemu organowi zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego należy dołączyć m.in. zaświadczenie wójta, burmistrza albo prezydenta miasta o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego z ustaleniami obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo ostateczną decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, w przypadku braku obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Dla terenu planowanego zamierzenia Gmina Pisz posiada obowiązujący miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 05 marca 2009 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ulicy Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r. Zgodnie z ustaleniami w/w planu, zlokalizowany na działce nr 1133/12 budynek mieszkalno –administracyjny położony jest na terenie oznaczonym symbolem 2P z przeznaczeniem pod działalność produkcyjną w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, rzemiosło, usługi, handel i inne. W związku z faktem, że zamierzenie polegające na zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego, zlokalizowanego na działce nr 1133/12 położonej w obrębie Pisz 1, przy ul. Słubickiej tj. kondygnacji parteru budynku mieszkalno – biurowego na funkcję mieszkalną, nie jest zgodne z ustaleniami w/w planu, Burmistrz Pisza postanowieniem z dnia 27.09.2012 r., znak: Z.6727.368.2012 odmówił wydania zaświadczenia o zgodności planowanego przez Pana K.J.T. zamierzenia z ustaleniami w/w planu. Na przedmiotowe postanowienie zażalenie w dniu 08.10.2012 r. wniósł Pan K.J.T. wnosząc o jego uchylenie w całości i wyrażenie zgody na zmianę sposobu użytkowania kondygnacji parteru budynku przy ul. Słubickiej 4 na potrzeby funkcji mieszkalnej. Wyjaśnił, że utrzymywanie parteru budynku w formie „pustostanu” przez dłuższy okres jest bardzo kosztowne i nie ma żadnych perspektyw na przyszłość ponieważ syn – Pan T.T. – właściciel nieruchomości, nagle zachorował i nie ma szans by kiedykolwiek podjął, czy prowadził jakąkolwiek działalność gospodarczo – biurową. W związku z powyższym, na parterze budynku skarżący zamierza urządzić mieszkanie dla syna. By zachować pewne ustalenia planu zagospodarowania przestrzennego jako dodatkowy element zaproponował ustalenie w części parterowej 30-50 m2 powierzchni usługowo-biurowej. Postanowieniem z dnia 12 listopada 2012 r., znak: SKO.73.520.2012 Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie postanowiło uchylić postanowienie Burmistrza Pisza w całości i przekazać sprawę do ponownego rozpatrzenia przez organ pierwszej instancji. W uzasadnieniu swojego stanowiska, SKO w Olsztynie wskazało, że „w niniejszej sprawie wnioskodawca żąda zaświadczenia na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.). W wyroku z dnia 20 lutego 2008 r. (II OSK 42/07, LEX nr 453397) Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie wyraził pogląd, iż przyjmując , że zaświadczenie wymagane przepisem art. 71 ust. 2 pkt 4 ma posłużyć postępowaniu o wydanie pozwolenia na roboty budowlane (art. 28 ust. 1 Prawa budowlanego) to odmowa wydania zaświadczenia winna być uzasadniona brakiem interesu prawnego po stronie wnioskodawcy i niedopuszczalnością wydania zaświadczenia. Nie można bowiem przyjąć, żeby organ w drodze zaświadczenia rozstrzygał o zgodności planowanej inwestycji z obowiązującym planem (…).” W ocenie składu orzekającego Kolegium, jeśli w/w działka objęta jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego to organ winien wydać wskazane zaświadczenie, przy czym w zaświadczeniu nie powinien interpretować zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Burmistrz Pisza, będąc związanym w powyższej sprawie rozstrzygnięciem organu II instancji, w dniu 03.12.2012 r. wydał zaświadczenie, w którym stwierdził stan prawny nieruchomości wynikający z ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, wskazując, że zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ulicy Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I, zatwierdzonym uchwałą Nr XXXIV/390/09 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 05 marca 2009 r., w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu przemysłowego przy ulicy Warszawskiej, Osiedla Dużego, części Osiedla Wschód, wzdłuż ul. Wojska Polskiego i części ul. Warszawskiej, terenu przy ulicy Gałczyńskiego, ul. Słowackiego i ul. Młodzieżowej w obrębie Pisz I ogłoszonym w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego Nr 67 poz. 1086 z dnia 21 maja 2009 r., działki o numerach geodezyjnych 1133/1, 1133/2 i 1133/12 położone w obrębie Pisz 1, znajdują się na terenie oznaczonym symbolem 2P – teren przeznaczony pod zabudowę produkcyjną, w tym przemysł, składy, magazyny, budownictwo, rzemiosło, usługi, handel i inne, pozostawia się w dotychczasowym sposobie użytkowania jako obiekty „wielko powierzchniowe”. W dniu 31.12.2012 r. Pan K.J.T., niezadowolony z treści w/w zaświadczenia, zwrócił się z prośbą do Prezesa Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Olsztynie „o interwencję w powyższej sprawie w stosunku do Burmistrza Pisza”. W uzasadnieniu wskazał, że bardzo zależy mu na tym, żeby (cyt.:) „Kolegium spowodowało, aby Burmistrz Pisza wydał zaświadczenie zgodnie z postanowieniem SKO, które brzmi „organ wydający zaświadczenie nie powinien interpretować zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego”. W powyższej sprawie, na wniosek Pana K.J.T. zostało wydane zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wnioskowanych działek. W zaświadczeniu tym organ jedynie stwierdził stan prawny wynikający z ustaleń obowiązującego planu, nie dokonując interpretacji zawartych tam zapisów. W związku z powyższym Rada Miejska w Piszu postanowiła uznać skargę Pana K.J.T. za bezzasadną.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 gru 2013 10:18
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 2007 razy