BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXV/456/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 01 sierpnia 2013 r.
w sprawie: skargi dotyczącej działalności Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
1. Uznać za bezzasadną skargę dotyczącą działalności Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.

2. Uzasadnienie zajętego przez Radę Miejską stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
Załącznik
do uchwały Nr XXXV/456/13
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 01 sierpnia 2013 r.

UZASADNIENIE

W dniu 05 czerwca 2013 roku wpłynęła do Rady Miejskiej w Piszu skarga Pani A. Z. na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
Skarga została przekazana do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Piszu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie.
Pani A.Z. jest matką samotnie wychowującą dwójkę dzieci w wieku szkolnym. Utrzymuje się z zasiłku rodzinnego i funduszu alimentacyjnego. Rodzina objęta jest od wielu lat systematycznym wsparciem finansowym Ośrodka. Pomoc finansowa przyznawana była min.: na koszty leczenia dzieci, dojazd do lekarzy, na zakup żywności, podręczników, przyborów szkolnych, obuwia i odzieży, dożywiania dzieci w szkole, pomoc rzeczowa w formie żywności oraz opłaty (czynsz, energia, gaz, woda). Proponowano również wsparcie poprzez wprowadzenie Asystenta rodziny, na co Pani A.Z. nie wyraziła zgody.
Nieprawdą jest, że Pani A.Z. nigdy nie otrzymała propozycji uczestnictwa w organizowanych przez Ośrodek programach. W 2007 roku brała udział w Programie ”Bądźmy razem – grupa wsparcia dla rodzin podopiecznych MGOPS w Piszu”.
Pracownik socjalny proponował udział Pani A.Z. w dwóch edycjach programu (w 2011 i 2012 r.) Unijnego „Piska Akademia Aktywności” jednakże odmówiła ( oświadczenie pracownika socjalnego).
Miejsko –Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy nie tylko pomoc finansową, ale również pracę socjalną skupiającą się na rozwiązywaniu problemów osób indywidualnych czy rodzin. Taką pracę w stosunku do Pani A.Z. świadczył pracownik socjalny, a jego intencją było wspieranie i motywowanie do podejmowania działań celem poprawy sytuacji, a nie upokarzanie czy obrażanie (oświadczenie pracownika socjalnego). Pani A.Z. obsługiwana jest kulturalnie, z szacunkiem tak jak wszyscy podopieczni Ośrodka.
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej nigdy nie działał na szkodę Pani A.Z. wręcz przeciwnie, rodzina w/w objęta była wszelką pomocą udzielaną w ramach kompetencji Ośrodka.
W związku z powyższym Rada Miejska w Piszu postanowiła uznać skargę Pani A.Z. za bezzasadną.

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 gru 2013 10:15
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1246 razy