BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXV/455/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 01 sierpnia 2013 r.
w sprawie: skargi dotyczącej działalności Burmistrza Pisza.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r.poz. 594 i 645) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Uznać za bezzasadną skargę dotyczącą działalności Burmistrza Pisza.

2. Uzasadnienie zajętego przez Radę Miejską stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Załącznik

do uchwały Nr XXXV/455/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia 01 sierpnia 2013 roku

UZASADNIENIE

Dnia 6 czerwca 2013 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Piszu skarga Pani A. P. na bezczynność Burmistrza Pisza. Skarga przesłana została przez Warmińsko-Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie w celu rozpatrzenia jej przez Radę Miejską w Piszu. Rada Miejska w Piszu po przeprowadzeniu postępowania polegającego na głębokiej analizie materiałów osoby skarżącej, a także oskarżanej ustaliła co następuje: Pani A. P. powołując się na ustawę z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112 poz. 1198 z późn. zm.) zadała 11 pytań dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi. Skarga dotyczy braku odpowiedzi na 10 pozostałych pytań, które skarżąca zadała na piśmie Panu Burmistrzowi. Art. 1 ust, 1 powyższej ustawy brzmi, iż każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną w rozumieniu ustawy i podlega udostępnieniu i ponownemu wykorzystaniu na zasadach i w trybie określonych w tej ustawie. Natomiast art. 3 ust. 1 tej ustawy precyzuje, że prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: 1. Uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, 2. Wglądu do dokumentów urzędowych, 3. Dostępu do posiedzeń kolegialnych. W związku z tym z informacją publiczną spotykamy się wówczas, gdy informacja taka jest już wytworzona w formie określonego dokumentu, względnie w oparciu o dostępne dokumenty może zostać przetworzona. Mając powyższe na uwadze, pytania zawarte w punkcie 1 oraz w punkcie 3-11, nie mogą być uznane za pytania dotyczące udzieleniu informacji publicznej (podobne stanowisko zajął WSA w Gliwicach w wyroku z dnia 21 czerwca 2011 r. WSA IV SAB/GI 29/11 ) . Jedynie pytanie zawarte w pkt 2 należy potraktować jako wniosek o udzielenie informacji publicznej i osoba skarżąca otrzymała w piśmie (GK.7021.14.2013.D.W. ) z dnia 27 marca 2013 r. taką informację.

W związku z powyższym Rada Miejska w Piszu postanowiła uznać skargę Pani A. P. za bezzasadną.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 31 gru 2013 10:14
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1316 razy