BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XXXVI/472/13 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 30 września 2013 r.
w sprawie: skargi na działalność Burmistrza Pisza.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1
1. Uznać za bezzasadną skargę na działalność Burmistrza Pisza.

2. Uzasadnienie zajętego przez Radę Miejską stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Lilla BednarekZałącznik nr 1
do uchwały Nr XXXVI/472/13
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 30 września 2013 r.


UZASADNIENIE


W dniu 27 sierpnia 2013 roku wpłynęła do Rady Miejskiej w Piszu skarga Pani I.T. na działalność Burmistrza Pisza.
Powyższa skarga na podstawie art. 231 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego w związku z art. 229 pkt 3 powyższej ustawy została przekazana do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Piszu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Olsztynie.

W dniu 11 września 2013 roku skarga została szczegółowo rozpatrzona przez Komisję do Spraw Skarg Rady Miejskiej w Piszu.
Pani I. T. w piśmie skierowanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie poprosiła
o skontrolowanie zgodności wysokości opłaty za wydanie kserokopii pisma przez Urząd Skarbowy w Piszu.

W dniu 02 sierpnia 2013 roku do Burmistrza Pisza wpłynęła informacja od Naczelnika Urzędu Skarbowego w Piszu o nieuiszczonej opłacie skarbowej przez Panią I.T.
Naczelnik Urzędu Skarbowego na podstawie art. 11 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz.U. z 2012 r. poz. 1282 z późn. zm. ) przekazuje organowi podatkowemu właściwemu w sprawie opłaty skarbowej zbiorczą informację o przypadkach nieuiszczenia należnej opłaty skarbowej od dokonanych przez niego czynności urzędowych, wydanych zaświadczeń i zezwoleń ( pozwoleń, koncesji ), a także od zaświadczeń, o których mowa w art. 2 ust. 2 tej ustawy, użytych w prowadzonych przez niego postępowaniach oraz od złożonych do niego dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz ich odpisów, wypisów lub kopii.
Informacja ta jest przekazywana co miesiąc, do 7 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nie uiszczono należnej opłaty skarbowej i zawiera:
1/ imię i nazwisko ( nazwę lub firmę ), adres podmiotu zobowiązanego do uiszczenia opłaty skarbowej:
2/ przedmiot, od którego nie uiszczono należnej opłaty skarbowej, w tym dane jednoznacznie identyfikujące ten przedmiot.

Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od dokonania czynności urzędowej powstaje z chwilą dokonania zgłoszenia lub złożenia wniosku o dokonanie czynności urzędowej.

Zgodnie z załącznikiem do ustawy o opłacie skarbowej ( cz II ust. 4 ) za poświadczenie zgodności duplikatu, odpisu, wyciągu, wypisu lub kopii dokonane przez organy adminisracji rządowej lub samorządowej lub archiwum państwowe od każdej pełnej lub zaczętej stronicy pobiera sie opłatę skarbową w wysokości 5 zł.

Pani I. T. nie uiściła tej opłaty. Ponieważ w niniejszej sprawie organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest Burmistrz Pisza, wezwał on pismem nr Fn.3130.4.2013 z dnia 06.08.2013 r. Panią I.T. do uiszczenia tej opłaty w ciągu 14 dni od daty otrzymania wezwania. Na podstawie art. 169 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2012 r. poz. 749 z późn. zm. ) jeżeli strona nie wniosła opłat, które zgodnie z odrębnymi przepisami powinny zostać uiszczone z góry, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków.

Z informacji, które znajdują się w tutejszym organie podatkowym wynika, że Pani I.T. w dniu 20.08.2013 r. dokonała tej opłaty skarbowej w kwocie 5 zł.
Wyjaśnia się, że stosownie do art. 120 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, organy podatkowe działają na podstawie przepisów prawa, zatem w przedmiotowej sprawie działanie Burmistrza Pisza było prawidłowe, oparte na przesłance wynikającej z tego przepisu.


W związku z powyższym, Rada Miejska w Piszu postanowiła uznać skargę za bezzasadną.


Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 8 sty 2014 10:45
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1333 razy