BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLI/513/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 24 stycznia 2014 r.
w sprawie: nabycia prawa własności nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U. Nr 32, poz. 191, Nr 43, poz. 253, Nr 92, poz. 541, z 1991 r. Nr 34, poz. 151, z 1992 r. Nr 6, poz. 20, z 1993 r. Nr 40, poz. 180, z 1994 r. Nr 1, poz. 3, Nr 65, poz. 285, z 1996 r. Nr 23, poz. 102, Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 9, poz. 43, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 141, poz. 1492) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1. Wyraża się zgodę na wystąpienie z wnioskiem do Wojewody Warmińsko-Mazurskiego o nieodpłatne przekazanie na własność Gminy Pisz nieruchomości Skarbu Państwa, położonej w obrębie Pisz1, oznaczonej numerami działek:
431/67 o pow. 0,1566 ha,.
472/6 o pow. 0,0320 ha,
474/27 o pow. 0,0328 ha,
475/7 o pow. 0,0053 ha,
476/7 o pow. 0,0415 ha,
477/11 o pow. 0,0039 ha,
477/23 o pow. 0,0011 ha,
477/33 o pow. 0,0018 ha,
477/35 o pow. 0,0231 ha,
477/37 o pow. 0,0137 ha,
477/39 o pow. 0,0093 ha,
477/41 o pow. 0,0279 ha,
477/43 o pow. 0,0298 ha,
482/7 o pow. 0,0114 ha,
483/7 o pow. 0,2448 ha ,
stanowiącej teren drogi.
Dla w/w nieruchomości Sąd Rejonowy w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzi księgę wieczystą Kw Nr OL1P/00035347/2.§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: poniedziałek, 27 sty 2014 12:13
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1507 razy