BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLI/525/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 24 stycznia 2014 r.
w sprawie: skargi na działalność Burmistrza Pisza
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1

1. Uznać za bezzasadną skargę dotyczącą działalności Burmistrza Pisza.


2. Uzasadnienie zajętego przez Radę Miejską stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Lilla BednarekZałącznik
do uchwały Nr XLI/525/14
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 24 stycznia 2014 r.

UZASADNIENIE

W dniu 10 grudnia 2013 roku wpłynęła do Rady Miejskiej w Piszu skarga Pani K.Cz. na działalność Burmistrza Pisza.
Skarga została przekazana do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Piszu przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki Biuro Wojewody w Olsztynie.
Rada Miejska w Piszu po przeprowadzeniu postępowania ustaliła co następuje :
Pani K.Cz. zatrudniona była w Urzędzie Miejskim w Piszu w ramach robót publicznych w niżej wymienionych terminach, tj.:
- od 10 sierpnia 2009 r. do 31 grudnia 2009 r.,
- od 01 października 2010 r. do 31 stycznia 2011 r.,
- od 01 września 2012 r. do 07 stycznia 2013 r.
Zatrudnienia w ramach robót publicznych lub prac interwencyjnych uzależnione są od posiadanych środków finansowych.
W związku z powyższym Rada Miejska w Piszu postanowiła uznać skargę Pani K.Cz. za bezzasadną.
Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 sty 2014 15:48
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1351 razy