BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLI/524/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 24 stycznia 2014 r.
w sprawie: skargi dotyczącej działalności Dyrektora i pracowników Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1

1. Uznać za bezzasadną skargę dotyczącą działalności Dyrektora i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.


2. Uzasadnienie zajętego przez Radę Miejską stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Załącznik
do uchwały Nr XLI/424/14
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 24 stycznia 2014 r.

UZASADNIENIE

W dniu 16 grudnia 2013 roku wpłynęła do Rady Miejskiej w Piszu skarga Pani A. Z. na działalność Dyrektora i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
Skarga została przekazana do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Piszu przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.
Rada Miejska w Piszu po przeprowadzeniu postępowania ustaliła co następuje :
Rodzina Pani A. Z. objęta jest regularną pomocą tutejszego Ośrodka.
Pani A.Z. jest osobą bezrobotną, zarejestrowaną w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piszu bez prawa do zasiłku. Wychowuje dwoje małoletnich dzieci.
Rodzina utrzymuje się z zasiłku rodzinnego w kwocie 212 zł oraz zaliczki z funduszu alimentacyjnego w kwocie 1.000 zł. Rodzina otrzymuje regularną pomoc finansową z MGOPS w formie zasiłku okresowego z tyt. bezrobocia, zasiłku celowego m.in. na zakup żywności, zakup podręczników i przyborów szkolnych, opłaty mieszkaniowe tj. czynsz, energia elektryczna, gaz, zakup lekarstw, wyjazdy do lekarzy, zakup odzieży i obuwia oraz bezpłatnego dożywiania dzieci w szkole.
Decyzją nr MGOPS.PŚ.002509.2013 z dnia 20.11.2013 r. przyznano pomoc w formie zasiłku celowego w kwocie 600 zł oraz decyzją nr MGOPS.PŚ.4113.001329.2013 z dnia 20.11.2013 r. przyznano świadczenie pieniężne na zakup żywności w kwocie 300 zł. Termin wypłaty został ustalony na 09.12.2013 r. W dniu 27.11.2013 r. Pani A.Z. zwróciła się z prośbą o przyspieszenie wypłaty zasiłków. W związku z tym w dniu 28.11.2013 r. wydano decyzje nadające rygor natychmiastowej wykonalności i ustalono termin wypłaty na dzień 28.11.2013 r.
W tym dniu Pani A. Z. powyższe świadczenia odebrała. W miesiącu grudniu 2013 r. przyznano pomoc: zasiłek celowy na spłatę zadłużenia czynszowego w kwocie 764,68 zł, zasiłek celowy na pokrycie rachunku za energię elektryczną w kwocie 227,46 zł, zasiłek celowy na pokrycie rachunku za gaz w kwocie 72,14 zł (za zgodą P. A. Z. powyższe zasiłki przelano na konto poszczególnych instytucji), oraz zasiłek celowy w kwocie 400 zł , ponadto objęto dzieci bezpłatnym dożywianiem.
Ośrodek Pomocy Społecznej świadczy również pracę socjalną skupiającą się na rozwiązywaniu problemów osób indywidualnych i rodzin. Taką pracę w stosunku do Pani A.Z. świadczy pracownik socjalny , a jego intencją jest wspieranie i motywowanie do podejmowania działań celem poprawy sytuacji rodziny.
Pracownicy Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu nigdy nie działali na szkodę rodziny Pani A.Z., wręcz przeciwnie, rodzina objęta jest wszelką pomocą w ramach kompetencji Ośrodka.
W związku z powyższym Rada Miejska w Piszu postanowiła uznać skargę Pani A.Z. za bezzasadną.
Przewodnicząca Rady
Lilla BednarekData dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 sty 2014 15:43
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1480 razy