BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XLI/526/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 24 stycznia 2014 r.
w sprawie: zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu.
Na podstawie art. 21 ust. 3 w związku z art. 18 a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594,645 i 1318) Rada Miejska w Piszu u c h w a l a, co następuje:
§ 1
Zatwierdza się plan pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Piszu na 2014 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
Załącznik
do Uchwały Nr XLI/526/14
Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 stycznia 2014 r.


Plan Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2014

Styczeń
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2013 oraz przyjęcie planu pracy na rok 2014.
Luty
Kontrola wykonania uchwał Rady Miejskiej w Piszu przez Burmistrza Pisza ze sprzedaży nieruchomości w 2013 r.
Marzec
Ocena wykorzystania funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach w 2013 roku.
Kwiecień
Kontrola Finansowa Miejsko-Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Piszu w latach 2012-2013.
Maj-czerwiec
Analiza wykonania budżetu za 2013 rok oraz sporządzenie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Pisza.
Sierpień
Kontrola wykorzystania dotacji przekazywanej na organizacje pozarządowe oraz kryteria przeznaczania i rozliczania tej dotacji w latach 2012 -2013.
Wrzesień
Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za lata 2010 – 2014.
Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 28 sty 2014 15:41
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1389 razy