BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLI/515/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 24 stycznia 2014 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) oraz art.13 ust.1, ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529, z 2013 r. poz. 829 i 1238, z 2014 r. poz.40), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości oznaczonej numerem działki 181/5 o powierzchni 49 m², zabudowanej budynkami: garażowym nr 11 o powierzchni 34m² oraz gospodarczym nr 10 o powierzchni 15m², położonej w Piszu przy ul. Mickiewicza, dotychczasowemu dzierżawcy, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały. Dla powyższej działki w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00013522/3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady

Lilla BednarekUchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 sty 2014 14:00
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Ewa Żmijewska
Artykuł był czytany: 1270 razy