BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLI/518/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 24 stycznia 2014 r.
w sprawie: wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości „Dłutowo” w Gminie Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 i z 2005 r. Nr 17, poz. 141) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1.
Postanawia się wystąpić, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko – Mazurskiego, z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości „Dłutowo”, rodzaj wieś, gmina Pisz, części miejscowości Jeże.

§ 2.
Wystąpienie z wnioskiem, o którym mowa w § 1 zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi z mieszkańcami sołectwa Jeże, którego dotyczy wniosek.

§ 3.
Uzasadnienie do wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 5.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: środa, 29 sty 2014 15:45
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1370 razy