BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR III/16/2002 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: z dnia 11 grudnia 2002 roku
w sprawie: określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych i zwolnień w tym podatku.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.
Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 ze zm.) oraz art.10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( tekst jedn. Dz.U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zm. ) Rada Miejska w Piszu uchwala co nastepujące stawki roczne podatku od środków transportowych:


§ 1.

1. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej pojazdu :

Uwzgledniając rok produkcji :
wyprodukowane :
do dnia 31.12.1995r. od dnia 01.01.1996r.
1. od 3,5 tony do 5,5 tony włącznie - 560 zł 510 zł
2. powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie - 720 zł 670 zł
3. powyżej 9 ton a mniej niż 12 ton
820 zł 800 zł

2. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie
całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton,
w zależności od liczby osi, dopuszczalnej masy
całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku
wynoszą :

1. Liczba osi i dopuszczalna masa całkowita w
tonach
2. Stawka podatku ( w złotych )

oś jezdna (osie jezdne) inne systemy
z zawieszeniem zawieszenia pneumatycznym lub osi jezdnych
zawieszeniem uznanym
za równoważne

nie mniej niż mniej niż
DWIE OSIE I MNIEJ
12 13 840 zł 920 zł
13 14 870 zł 940 zł
14 15 920 zł 1.000 zł
15 i więcej 1 130 zł 1.200 zł

TRZY OSIE
12 17 970 zł 1.020 zł
17 19 1.070 zł 1.180 zł
19 21 1.180 zł 1.280 zł
21 23 1.280 zł 1.380 zł
23 25 1.480 zł 1.540 zł
25 i więcej 1.500 zł 1.580 zł

CZTERY OSIE I WIĘCEJ

12 25 1.380 zł 1.480 zł
25 27 1.480 zł 1.590 zł
27 29 1.590 zł 1.690 zł
29 31 2.250 zł 2.300 zł
31 i więcej 2.300 zł 2.350 zł
3. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą
o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów : od 3,5 tony i i poniżej 12 ton,

Uwzględniając rok produkcji:
wyprodukowane :
do dnia 31.12.1995r. od dnia 01.01.1996r.

- od 3,5 tony i poniżej 12 ton
990 zł 920 zł

4. Ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton w zależności
od liczby osi, dopuszczalnej masy całkowitej i rodzaju zawieszenia stawki podatku wynoszą :

1.liczba osi i dopuszczalna masa
całkowita zespołu pojazdów:
ciągnik siodłowy + naczepa,
ciągnik balastowy + przyczepa
( w tonach )
2.Stawka podatku

a) b)
oś jezdna (osie jezdne) inne systemy
z zawieszeniem zawieszenia
pneumatycznym lub osi jezdnych
zawieszeniem uznanym
za równoważne

nie mniej niż mniej niż

DWIE OSIE I MNIEJ a) b)

12 18 970 zł 1.070 zł
18 25 1.180 zł 1.280 zł
25 31 1.380 zł 1.480 zł
31 36 1.640 zł 1.740 zł
36 i więcej 1.700 zł 1.780 zł

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 36 1.750 zł 1.940 zł
36 40 2.150 zł 2.260 zł
40 i więcej 2.200 zł 2.280 zł
5. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego :


przy uwzględnieniu roku produkcji :
wyprodukowane :
do dnia 31.12.1995r. od dnia 01.01.1996r.

- od 7 ton i poniżej 12 ton
510 zł 480 zł6. Przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem
silnikowym posiadają dopuszczalną masę
całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z
wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą
prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, w
zależności od liczby osi, dopuszczalnej
masy całkowitej pojazdu i rodzaju zawieszenia,
stawki podatku wynoszą :


1. liczba osi, dopuszczalna masa
całkowita zespołu
pojazdów :
naczepa/przyczepa + pojazd
silnikowy (w tonach)
2. stawka podatku

a) b)
oś jezdna (osie jezdne) inne systemy
z zawieszeniem zawieszenia
pneumatycznym lub osi jezdnych
zawieszeniem uznanym
za równoważneJEDNA OŚ a) b)
12 18 310 zł 410 zł
18 25 360 zł 460 zł
25 36 510 zł 590 zł
36 i więcej 550 zł 600 zł

DWIE OSIE
12 28 460 zł 560 zł
28 33 770 zł 870 zł
33 36 1.180 zł 1.280 zł
36 38 1.410 zł 1.510 zł
38 i więcej 1.500 zł 1.550 zł

TRZY OSIE I WIĘCEJ
12 36 900 zł 950 zł
36 38 1.070 zł 1.180 zł
38 i więcej 1.140 zł 1.280 zł


7. Autobusy, w zależności od liczby miejsc siedzenia :

przy uwzględnieniu roku produkcji :
wyprodukowane :
a) do dnia 31.12.1995r. b)od dnia 01.01.1996r.

a) b)
1) mniejszej niż 30 miejsc 740 zł 720 zł

2) równej lub wyższej niż 30 miejsc
1.360 zł 1.330 zł

§ 2.
Zwalnia się z podatku od srodków transportowych pojazdy stanowiące własność Urzędu
Gminy i Miasta Pisz.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta w Piszu.

§ 4.

Tracą moc Uchwały Rady Miejskiej w Piszu : Nr XXVI/240/2000 z dnia 27 grudnia 2000 r. oraz
Nr XXXIV/346/2001 z dnia 11 grudnia 2001 r.

§ 5.
Uchwała obowiązuje od 1 stycznia 2003 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej w Piszu
Józef Skrodzki
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 18 lip 2003 13:29
Opublikował(a): Joanna Sadłowska
Zaakceptował(a):
Artykuł był czytany: 1617 razy