BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLII/528/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 lutego 2014 r.
w sprawie: udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych

            Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie  gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.  594, 645 i 1318) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1

Udziela się z budżetu Gminy Pisz pomocy finansowej Powiatowi Piskiemu na realizację zadania z zakresu transportu zbiorowego i dróg publicznych pod nazwą: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1692N od dr. kraj. Nr 63 – Trzonki - dr. powiatowa Nr 1851N”

§ 2

 

Pomoc finansowa, o której mowa w § 1 zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Pisz na 2014 rok w wysokości 100 000,00 zł (słownie: sto tysięcy złotych i 00/100).

§ 3


  1. Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenie i zasady rozliczenia środków określone zostaną w umowie pomiędzy Powiatem Piskim a Gminą Pisz.
  2. Do zawarcia umowy, o której mowa w ust. 1  upoważnia się Burmistrza Pisza.

 

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

 

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

 

 

Przewodnicząca Rady

 

  Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 mar 2014 14:26
Opublikował(a): Adrian Majkrzak
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1308 razy