BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XLII/536/14 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia: 28 lutego 2014 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia granicami Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nieruchomości położonej na terenie Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XII/107/07 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 23 lipca 2007 r. w sprawie wyrażenia woli objęcia granicami Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nieruchomości położonej na terenie Gminy Pisz, zmienionej Uchwałą Nr XIX/263/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia woli objęcia granicami Warmińsko – Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej, nieruchomości położonej na terenie Gminy Pisz
wprowadza się następującą zmianę:
- § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wyraża się wolę podjęcia działań zmierzających do objęcia granicami Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej nieruchomości niezabudowanej położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 1, składającej się z działek o numerach:
1) 1431/12 o pow. 0,2077 ha,
2) 1431/13 o pow. 0,9812 ha,
3) 1431/14 o pow. 0,0710 ha,
4) 1431/15 o pow. 4,3089 ha,
5) 1431/16 o pow. 0,2941 ha,
6) 1431/17 o pow. 1,5352 ha,
7) 1458 o pow. 7,8708 ha,
8) 1462/3 o pow. 0,0601 ha,
9) 1462/4 o pow. 0,6172 ha,
10) 1462/5 o pow. 0,5481 ha,
11) 1462/6 o pow. 9,3405 ha,
12) 1462/2 o pow. 0,5797 ha,
o ogólnej powierzchni 26,4145 ha.
Dla powyższej nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu, prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00022783/6.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 mar 2014 14:24
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1244 razy