BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA NR XLII/535/14 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 28 lutego 2014 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, położonej na terenie gminy Pisz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Pisz prawa własności nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym działki 32/11, o powierzchni 1151 m2, położonej w obrębie Łupki, stanowiącej własność osoby fizycznej, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00038048/7.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: wtorek, 11 mar 2014 15:49
Opublikował(a): Ewa Szymańska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1291 razy