BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLIII/546/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 28 marca 2014 r.
w sprawie: prowadzenia zadań z zakresu administracji rządowej dotyczących utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w roku 2014

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 11 w związku z art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach wojennych ( Dz. U. Nr 39 poz. 311, z 1959 r. Nr 11 poz. 62, z 1998 r. Nr 106 poz. 668, z 2002 r. Nr 113 poz. 984, z 2005 r. Nr 169 poz. 1420, Nr 175 poz. 1462, z 2006 r. Nr 144 poz. 1041) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się obowiązek utrzymania grobów i cmentarzy wojennych znajdujących się na terenie gminy Pisz w roku 2014.


§ 2.

Przyjęcie obowiązku opisanego w § 1 nastąpi po uprzednim podpisaniu porozumienia pomiędzy Gminą Pisz a Wojewodą Warmińsko - Mazurskim.

§ 3.

Środki finansowe na realizację zadania zapewni Wojewoda Warmińsko - Mazurski.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 kwi 2014 16:45
Opublikował(a): Elżbieta Winek
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1362 razy