BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLV/584/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 27 czerwca 2014 r.
w sprawie: skargi na działalność Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1

1. Uznać za bezzasadną skargę na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.


2. Uzasadnienie zajętego przez Radę Miejską stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek


Załącznik
do uchwały Nr XLV/584/14
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 27 czerwca 2014 roku

UZASADNIENIE

W dniu 26 maja 2014 roku wpłynęła do Rady Miejskiej w Piszu skarga Pani A. Z. na działalność Dyrektora i pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
Skarga została przekazana do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Piszu przez Warmińsko – Mazurski Urząd Wojewódzki w Olsztynie.
Rada Miejska w Piszu po przeprowadzeniu postępowania ustaliła co następuje :
Pani A. Z. został zaproponowany w ramach pracy socjalnej udział w projekcie Piska Akademia Aktywności organizowanym przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu. Podczas prowadzonych zajęć „Warsztaty Motywacyjne" Pani A. Z. swoim zachowaniem dezorganizowała i zakłócała porządek zajęć, doprowadzając do kłótni z innymi uczestnikami projektu. Sytuacja ta negatywnie wpływała na samopoczucie uczestników, integrację grupy oraz na kontynuowanie dalszych zajęć. W wyniku zaistniałej sytuacji postanowiono wyprosić Panią A. Z. z zajęć. W dniu następnym, w trakcie kolejnych zajęć taka sytuacja ponownie miała miejsce. Pani A. Z. nie dostosowała swojego zachowania do wymagań, jakie stawia praca z innymi osobami, nie stosowała się do zaleceń pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz prowadzącego warsztaty, nie współpracowała, rażąco łamiąc postanowienia kontraktu socjalnego. W związku z powyższym postanowiono o wykreśleniu Pani A. Z. z listy uczestników projektu.
W związku z powyższym Rada Miejska w Piszu postanowiła uznać skargę Pani A. Z. za bezzasadną.
Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2014 15:19
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1274 razy