BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLV/585/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 27 czerwca 2014 r.
w sprawie: skargi na działalność Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uznać za bezzasadną skargę na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.


2. Uzasadnienie zajętego przez Radę Miejską stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
Załącznik
do uchwały Nr XLV/585/14
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 27 czerwca 2014 roku

UZASADNIENIE


W dniu 26 maja 2014 roku wpłynęła do Rady Miejskiej w Piszu skarga Pani A. Z. na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
Skarga została przekazana do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Piszu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie.
Rada Miejska w Piszu po przeprowadzeniu postępowania ustaliła co następuje :
Rodzina Pani A. Z. objęta jest systematyczną pomocą świadczoną przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Piszu. W dniu 05 maja 2014 roku do Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu wpłynął wniosek Pani A. Z. z prośbą o udzielenie pomocy finansowej w postaci „ zasiłku celowego, okresowego jednorazowego na miesiąc maj na zakup żywności, na opłaty i wyjazd do Olsztyna nas badanie”. Po przeprowadzeniu wywiadu środowiskowego przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej podanie zostało rozpatrzone pozytywnie, a środki zostały przelane na konto Pani A. Z.
Praca socjalna świadczona przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej skierowana jest na wszechstronną pomoc Pani A. Z. i jej rodzinie.
W związku z powyższym Rada Miejska w Piszu postanowiła uznać skargę Pani A. Z. za bezzasadną.
Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2014 15:17
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1282 razy