BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLV/586/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 27 czerwca 2014 roku
w sprawie: skargi na działalność Dyrektora Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) w związku z art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z 2014 r. poz. 183 ) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

1. Uznać za bezzasadną skargę na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.


2. Uzasadnienie zajętego przez Radę Miejską stanowiska stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Załącznik
do uchwały Nr XLV/586/14
Rady Miejskiej w Piszu
z dnia 27 czerwca 2014 roku

UZASADNIENIE

W dniu 03 czerwca 2014 roku wpłynęła do Rady Miejskiej w Piszu skarga Państwa K. M. Cz. na działalność Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Piszu.
Skarga została przekazana do rozpatrzenia Radzie Miejskiej w Piszu przez Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Olsztynie.
Rada Miejska w Piszu po przeprowadzeniu postępowania ustaliła co następuje :
Rodzina Państwa K. M. Cz. objęta jest systematyczną pomocą świadczoną przez Miejsko-Gminny Ośrodek pomocy Społecznej w Piszu od 2003 roku. Wysokość pomocy finansowej udzielanej rodzinie Państwa K. M. Cz. jest porównywalna wysokości pomocy finansowej udzielanej innym rodzinom podobnej sytuacji materialnej i bytowej. Wysokość pomocy finansowej określona jest w decyzji wydawanej każdorazowo przez Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Od każdej decyzji istnieje możliwość odwołania się, o czym rodzina Państwa Cz. została poinformowana. Ponadto pomoc finansowa udzielona rodzinie Państwa Cz. od stycznia do obecnej chwili wynosi ogółem 3.686 zł.
W związku z powyższym Rada Miejska w Piszu postanowiła uznać skargę Państwa K.M.Cz. za bezzasadną.
Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 3 lip 2014 15:15
Opublikował(a): Helena Tumulska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1192 razy