BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLIV/562/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 29 maja 2014 r.
w sprawie: nabycia nieruchomości niezabudowanej, położonej na terenie gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) Rada Miejska uchwala co następuje:


§ 1. 1. Wyraża się zgodę na odpłatne nabycie na rzecz Gminy Pisz prawa własności nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Turowo, gm. Pisz, oznaczonej numerem działki 9/40 o powierzchni 0,5932 ha, stanowiącej współwłasność osób fizycznych.
2. Dla nieruchomości, o której mowa w ust. 1 Sąd Rejonowy w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzi księgę wieczystą Kw Nr OL1P/00021768/8.


§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza


§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 lip 2014 14:03
Opublikował(a): Ewa Żmijewska
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1063 razy