BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA  NR XLV/579/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 27 czerwca 2014 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, 659, 805 i 822), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:
 § 1.  Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części działki oznaczonej numerem 1788/2 o powierzchni około 780 m2, położonej w Piszu przy ul. Kowieńskiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta Nr KW OL1P/00013023/5, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerami działek 1780 i 1759, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 lip 2014 14:01
Opublikował(a): Ewelina Machnacz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1178 razy