BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XLIV/558/14 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 29 maja 2014 r.
w sprawie: zamiany własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz na własność nieruchomości będącej własnością osoby fizycznej.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r.o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) art.15 ust.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518 i 659) Rada Miejska uchwala, co następuje:
§ 1.
Wyraża się zgodę na dokonanie zamiany własności nieruchomości, oznaczonej j.n.:

- lokalu mieszkalnego stanowiącego własność Gminy Pisz, oznaczonego nr 7 o pow. użytkowej 67,98 m2, położonego w budynku nr 5 przy ul. Młodzieżowej w Piszu wraz z udziałem wynoszącym 6798/161864 w działce oznaczonej nr geodezyjnym 499/1 o pow.
760 m2, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW OL1P/00011492/9,

na własność nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej, oznaczonej j.n.:
- lokal mieszkalny nr 2 o pow. użytkowej 36,47 m2 położony w budynku nr 17 w Piszu przy ul. Warszawskiej, dla którego w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW OL1P/00033666/0,
- wraz z udziałem wynoszącym 3647/99453 części w prawie użytkowania wieczystego działki gruntu oznaczonej nr geodezyjnym 503/14 o powierzchni 1400 m2 położonej w Piszu przy ul. Warszawskiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW OL1P/00022241/5,

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady

Lilla BednarekData dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 lip 2014 13:59
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1265 razy