BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XLIII/547/14 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 28 marca 2014 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 , 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art.13 ust.1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323, z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337, z 2012 r. poz. 908, 951, 1256, 1429 i 1529, z 2013 r. poz. 829 i 1238, z 2014 r. poz. 40 i 376 ), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części nieruchomości położonej w obrębie Snopki, gmina Pisz oznaczonej nr geodezyjnym działki 116 o powierzchni około 60 m2 położonej we wsi Snopki, gmina Pisz, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej, oznaczonej numerem działki 307/9 położonej w obrębie Snopki, gmina Pisz.
2. Dla powyższej działki w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z/s w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00013742/1.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady

Lilla BednarekPliki do pobrania:
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 lip 2014 13:53
Opublikował(a): Grażyna Wnęta
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1274 razy