BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XLV/578/14 RADY MIEJSKIEJ w PISZU

z dnia: 27 czerwca 2014 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonych na terenie gminy Pisz, stanowiących własność Gminy Pisz.
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz art. 13 ust.1 i art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805 i 822), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości oznaczonych j.n:
- działki nr 1460/12 o powierzchni 0,1311 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 1,
- działki nr 1460/18 o powierzchni 0,1614 ha położonej w obrębie ewidencyjnym Pisz 1.

2. W Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu dla nieruchomości wymienionych w ust. 1 prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00022912/0.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: piątek, 4 lip 2014 16:03
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1183 razy