BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLVI/590/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 8 sierpnia 2014 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości „Dłutowo” w Gminie Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r., poz. 379) oraz art. 8 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 2003 r. o urzędowych nazwach miejscowości i obiektów fizjograficznych (Dz. U. Nr 166, poz. 1612 i z 2005 r. Nr 17, poz. 141) Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:

§ 1.
W uchwale Nr XLI/518/14 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie wystąpienia do Ministra Administracji i Cyfryzacji, z wnioskiem o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości „Dłutowo” w Gminie Pisz wprowadza się następującą zmianę:
- § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Postanawia się wystąpić, za pośrednictwem Wojewody Warmińsko - Mazurskiego z wnioskiem do Ministra Administracji i Cyfryzacji o ustalenie urzędowej nazwy miejscowości „Dłutowo”, rodzaj osada, gmina Pisz, części miejscowości Jeże.”

§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
z dniem podjęcia
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 14 sie 2014 12:07
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1223 razy