BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLVI/593/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 8 sierpnia 2014 r.
w sprawie: wydzierżawienia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, 659, 805, 822 i 906) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1.
Wyraża się zgodę na wydzierżawienie na okres do 3 lat nieruchomości oznaczonej numerem działki 362/7 o powierzchni 9 m², zabudowanej budynkiem gospodarczym o powierzchni użytkowej 5,56 m2, położonej w Piszu przy ul. Gizewiusza, dotychczasowemu dzierżawcy. Dla powyższej działki
w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00012877/9.

§ 2.
Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy działki, o której mowa w § 1.

§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 4.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek

Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 14 sie 2014 12:31
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1284 razy