BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLVI/600/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 8 sierpnia 2014 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości stanowiącej własność Gminy Pisz, położonej na terenie gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) oraz na podstawie art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r., poz. 518, 659, 805, 822 i 906), Rada Miejska w Piszu uchwala, co następuje:
§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej części działki oznaczonej numerem 1602/3 o powierzchni około 360 m2, położonej w Piszu przy ul. Sowiej, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu prowadzona jest księga wieczysta Nr KW OL1P/00013023/5, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej numerem działki 1587, zgodnie z załącznikiem graficznym do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady
Lilla Bednarek
z dniem podjęcia
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 14 sie 2014 12:30
Opublikował(a): Ewa Banach
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1216 razy