BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

UCHWAŁA Nr XLVI/595/14 RADY MIEJSKIEJ W PISZU

z dnia: 8 sierpnia 2014 r.
w sprawie: zmiany uchwały w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379) i art. 13 ust. 1 oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822 i 906) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIX/259/12 Rady Miejskiej w Piszu z dnia 19 kwietnia 2012 r. w sprawie sprzedaży części nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 otrzymuje brzmienie:
„§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż w drodze bezprzetargowej:
1) działki nr 421/3 o pow. 16 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 2, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu, prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00013729/4 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr działki 1421/5,
2) działki nr 421/4 o pow. 18 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 2, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu, prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00013729/4 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr działki 1421/6,
3) działki nr 421/5 o pow. 10 m2 położonej w obrębie geodezyjnym Pisz 2, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu, prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00013729/4 z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej oznaczonej nr działek 420/6 i 420/4”

2) uchyla się załączniki graficzne nr 1-3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 14 sie 2014 12:26
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1222 razy