BIP Urzędu Miejskiego w Piszu

Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała Nr XLVI/596/14 Rady Miejskiej w Piszu

z dnia: 8 sierpnia 2014 r.
w sprawie: sprzedaży nieruchomości położonej na terenie gminy Pisz, stanowiącej własność Gminy Pisz.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645 i 1318, z 2014 r. poz. 379), art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014 r. poz. 518, 659, 805, 822 i 906) Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem garażowym tj. działki nr 462/52 o pow. 23 m2 położonej w Piszu przy ul. Gałczyńskiego, dla której w Sądzie Rejonowym w Szczytnie IX Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Piszu, prowadzona jest księga wieczysta KW Nr OL1P/00012764/4.

§ 2. Zwalnia się z obowiązku zbycia w drodze przetargu nieruchomość, o której mowa w § 1, ze względu na to, że sprzedaż następuje na rzecz osoby, która dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na okres 10 lat i została ona zabudowana na podstawie zezwolenia na budowę.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pisza.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodnicząca Rady

Lilla Bednarek
Data dodania:
Data upublicznienia: czwartek, 14 sie 2014 13:43
Opublikował(a): Marcin Ilewicz
Zaakceptował(a): Tomasz Olszewski
Artykuł był czytany: 1245 razy